Máte zájem o nákup či prodej eshopu? Zájem o prodej nebo koupi eshopu stoupá. V případě zájmu o tento krok vám můžeme zajistit proces prodeje eshopu zajistit právními, ekonomickými i poradenskými službami, poskytneme vám komplexní servis nebo zastoupení.

Jak nacenit eshop?

Nacenění eshopu není nic snadného, záleží na tom, zda je eshop na prodej se zásobami zboží nebo bez nich a nebo zda se jedná o prodej eshopu s nemovitostí, ve které je provozována nebo bez ní.

Co se týče nacenění samotné eshopu, vychází se z pravidla z ročního zisku před zdaněním, odpisy a úrokem (tzv. EBITDA). Cena eshopu je pak určována jako 4-5 násobek EBITDA, kdy měsíčně tato suma činí 100 000 Kč – 200 000 Kč, kdy roční EBITDA je 1 200 000 Kč – 2 400 000 Kč. Cena eshopu se tak může pohybovat v rozmezí 4 800 000 Kč – 12 000 000 Kč. Při nacenění nemovitosti se vychází zpravidla z ceny za m2 jiných nemovitostí v okolí eshopu. V případě závazku v podobě úvěru na nemovitosti je potřeba jej odečíst od ceny nemovitosti.

Seznam firem

Prodej firem

Neztrácejte čas s daněmi, registrací, sídlem, poplatky a založením.
Seznam firem

Jaké je postavení prodávajícího a kupujícího při prodeji eshopu

Velmi důležité je při prodeji eshopu to, jaké je postavení prodávajícího a kupujícího. Jejich postavení vyžaduje odlišné otázky při převodu společnosti s ručením omezeným. Kupující musí projít účetním a právním auditem due diligence. Výsledkem tohoto auditu je due diligence report. Prodávající pak musí doložit potvrzení o tom, že odevzdal kuujícími kompletní dokumentaci k prodávané společnosti a ten ji přijal.

Co je právní audit

Právní audit je krok zahrnující kontrolu všech smluv, které uzavřela daná společnost. Kontrola je zaměřena na prověření výpovědních možností, na případné sankce za porušení smluv. V případě, že je smlouva příliš tvrdá a pro společnost nevýhodná, je nutné toto kupující při nákupu společnosti nebo při stanovení kupní ceny zohlednil. V rámci právního auditu se rovněž kontroluje jak a zda vůbec chrání daná společnost své duševní vlastnictví, zda není potřeba zajistit registraci ochranné známky, apod.

Co je účetní audit

Účetní audit je zaměřen na kontrolu účetních dokumentů. V tomto případě se začíná účetní uzávěrkou, kdy se zjistí, zda nejsou v účetnictví společnosti závazky, případně jaké to jsou. Dále se kontroluje vlastní jmění společnosti, nesmí být v záporných hodnotách. Rovněž se kontroluje množství peněz v pokladně. U vysokých částek je nutné jim věnovat zvýšenou pozornost. Může jít o předešlou legalizaci příjmu přes výběru z účtu společnosti. Jako poslední krok se kontroluje hodnota pohledávek a majetku, ocenění jeho reálné hodnoty. Účetní audit lépe svěřte zkušeným odborníkům například ze společnosti eTuls International.

Co je due diligence report

Výsledkem výše uvedených kroků právního a účetního auditu je jednoduchá nebo naopak podrobná zpráva, která se odborně nazývá due diligence report. Výstupy takovéto zprávy se následně přehodnotí s prodávajícím, pak se může snadněji dospět k dohodě o stanovení konečné ceny za prodej dané společnosti, případně k přijetí závazku prodávajícího pokrýt potencionální náklady, které z daných rizik vyplývají.

Co je to representations and warranties

Při prodeji společnosti musí kupující věnovat pozornost tomu, zda prodávající potvrdí pravost předložených informací o prodávané společnosti. Aby nedocházelo k tomu, že prodávající uvede nepravdivé údaje o účetním či právním stavu, zaručí se prodávající ručením za případy, kdy nepravdivé informace uvedl. Odborný termín pro tyto prohlášení je representations and warranties a tvoří součást smlouvy o převodu obchodního podílu či akcií společnosti. Porušení těchto prohlášení musí být sankcionováno smluvními pokutami. Zpravidla k tomu dochází v případě, kdy prodávající zamlčí závazky vůči daňovému úřadu, ČSSZ, pojišťovně nebo jiné státní či soukromé organizaci. Smlouvy o prodeji a právní audit lépe svěřte zkušeným advokátům například ze kanceláře Navrat & Partners.

Mnohem rizikovějším je převod společnosti, která je plátcem DPH. Zde je totiž nutné řádně zkontrolovat, zda daná společnost nedluží jak na dani z příjmu, tak na DPH. Na druhé straně je nákup této společnosti výhodným krokem, kdy není potřeba procházet komplikovaným procesem registrace k DPH.

V případě, že výsledný audit ukáže příliš mnoho rizik při nákupu společnosti, je nutné zvážit založení zcela nové společnosti.

Jednotlivé kroky odprodeje společnosti

V případě, že dojde k odprodeji společnosti, musí kupující potvrdit předávacím protokolem převzetí kompletní veškeré i právní dokumentace k ní.

Než dojde k jednání a zahájení účetního a právního auditu, je potřeba uzavřít s potencionálním kupujícím dohodu o mlčenlivosti. Ten je pak dohodou zavázán k mlčení o veškerých účetních a právních údajích, které během procesu nákupu obdržel. V případě, že se transakce neuskuteční, nesmí tyto informace zveřejnit. Tato smlouva se označuje jako NDA – non-disclosure agreement. Tato smlouva není nutná v případech, kdy nebyla společnost aktivní nebo jen minimálně. Další podrobné informace pro odkup firmy získáte na internetových stránkách www.odkup-firmy.cz.

Kdy je potřeba apostila, superlegalizace a nostrifikace?

Při převodu společnosti může dojít k tomu, že si kupující doplní do obchodního rejstříku další předměty podnikání, pokud je ještě neměl zapsány. Nejčastěji se jedná například o povolení k výkonu činnosti personální agentury, lékárny či k provozu živností, které vyžadují prokázání odborné způsobilosti diplomem nebo vysvědčením prokazujícím absolvované vzdělání v daném oboru. V případě odpovědného zástupce ze zahraničí je nutné provést apostilaci nebo superlegalizaci diplomu a také následně nostrifikaci.

Apostila

Apostila je potvrzení o tom, že je předkládaný diplom nebo jiný úřední dokument vydaný v zahraničí, pravý.

Superlegalizace

Superlegalizace je proces mnohem komplikovanějšího a dražšího potvrzení pravosti dokumentu, který byl vydán v zahraničí.

Nostrifikace

Nostrifikace je pojem pro typové určení diplomu či vysvědčení, které je tuzemským ekvivalentem dokumentu vydaného v zahraničí (například zda je diplom vydaný zahraniční lékařskou fakultou dostatečný a rovnocenný s diplomem jež vydává lékařská fakulta v tuzemsku).

Pokud potřebujete nechat provést apostilaci, superlegalizaci nebo nostrifikaci, svěřte se raději do rukou zkušených odborníků.

Apostila či superlegalizace notářského ověření podpisů

Při převodu společnosti může být vyžadována apostila či superlegalizace v případě, že potřebné podpisy na smlouvách a dalších dokumentech nutných k převodu společnosti ověřují notářem, který sídlí v zahraničí.

Apostila nebo superlegalizace výpisu z rejstříku trestů

Apostilace či superlegalizace výpisu z rejstříku trestů se provádí v případě, že je novým jednatelem společnosti cizinec.