1     Základní ustanovení

1.1 Tyto obecné obchodní podmínky („Obecné podmínky“) stanoví práva a povinnosti mezi naší společností („Poskytovatel“) a uživatelem využívajícím služeb Poskytovatele („Uživatel“) ohledně založení firmy prostřednictvím internetového tomto portálu nebo jeho jazykových mutací („Portál“).

1.2 Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem („Smlouva“) vzniká dnem zadání stanovených údajů týkajících se zakládané firmy prostřednictvím zadávacího formuláře v rámci Portálu a uhrazení nákladů spojených s registrací firmy.

2     Založení firmy

2.1 Za podmínek stanovených Smlouvou provede Poskytovatel úkony směřující k založení (vzniku) obchodní společnosti nebo jiné osoby dostupné k registraci v rámci Portálu („Podnikatel“) včetně zpracování zakladatelské dokumentace, obstarání veřejnoprávních povolení k činnosti Podnikatele, založení bankovního účtu Podnikatele a provedení zápisu Podnikatele v obchodním nebo jiném rejstříku.

2.2 Poskytovatel provede založení Podnikatele s profesionální péčí a prosazováním práv a oprávněných zájmů Uživatele, v souladu s údaji zadanými Uživatelem prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a dalšími případnými pokyny udělenými Uživatelem do doby vzniku Podnikatele. Poskytovatel není pokyny Uživatele vázán, pokud jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

2.3 Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů zadaných prostřednictvím registračního formuláře v rámci Portálu a ostatních informací a dokumentace poskytnutých Poskytovateli v průběhu registrace Podnikatele.

2.4 Uživatel není oprávněn provádět změny dokumentace k založení Podnikatele bez předchozího souhlasu Poskytovatele.

2.5 Poskytovatel je oprávněn v průběhu registrace Podnikatele provést úkony směřující k založení Podnikatele prostřednictvím třetí osoby, odpovídá však za provedení registrace, jako by ji prováděl sám. Veškeré náklady spojené s prováděním úkonů prostřednictvím třetí osoby nese Poskytovatel.

2.6 Veškerá písemná nebo elektronická komunikace s Uživatelem bude prováděna na kontaktních spojeních zadaných Uživatelem v rámci Portálu. Uživatel provede změny kontaktních spojení úpravou svého profilu v rámci Portálu bez zbytečného odkladu po vzniku změny.

2.7 Poskytovatel poskytne informace týkající se založení Podnikatele Uživateli nebo jiným osobám účastněným na Podnikateli jako členové jeho statutárního nebo jiného orgánu nebo jiným osobám. Po provedení registrace Podnikatele poskytne Poskytovatel Uživateli zakladatelskou dokumentaci týkající se Podnikatele.

2.8 Uživatel bere na vědomí, že založení Podnikatele je provedeno převážně prostředky elektronických komunikací. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za škodu způsobenou přímo nebo nepřímo v souvislosti s vyřizováním záležitosti v důsledku použití technického vybavení Poskytovatele, hardwaru, softwaru, telefonních linek, připojení prostřednictvím internetové sítě nebo dálkovým elektronickým přenosem dat.

2.9 Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Uživateli nebo třetím osobám v důsledku nesprávného, nedovoleného nebo protiprávního užívání Portálu.

2.10 Založení Podnikatele nezahrnuje přihlášení Podnikatele jako daňového subjektu nebo osoby účastněné na zdravotním nebo sociálním pojištění.

2.11 Uživatel bere na vědomí, že založení Podnikatele prostřednictvím Portálu je založeno na obecné zkušenosti s fungováním rejstříkových soudů nebo jiných orgánů oprávněných k registraci, avšak s ohledem na autonomii rozhodování jednotlivých rejstříkových soudů může být pro konkrétní registraci Podnikatele požadováno pořízení dalších listin nebo provedení jiných úkonů.

3     Hotové výdaje

3.1 Pokud není stanoveno jinak, je vyřízení úkonů spojených se založením Podnikatele Poskytovatelem bezplatné a Poskytovatel nemá nárok na odměnu v souvislosti s vyřízením registrace Podnikatele.

3.2 Uživatel uhradí Poskytovateli veškeré hotové výdaje (zákonné poplatky) spojené se založením Podnikatele. Vyčíslení hotových výdajů je provedeno pro příslušný typ Podnikatele v rámci registračního formuláře.

3.3 Uživatel uhradí Poskytovateli zálohu na hotové výdaje před započetím registrace Podnikatele. Poskytovatel není povinen zahájit úkony spojené s registrací Podnikatele před řádným uhrazením zálohy na hotové výdaje.

3.4 Veškeré platby spojené s registrací Podnikatele budou hrazeny na základě platebních dokladů Poskytovatele. Datum splatnosti na platebním dokladu je pouze orientační a nezakládá prodlení Uživatele s úhradou v případě, že peněžní prostředky nebudou poukázány ve stanovené lhůtě. Poskytovatel není oprávněn účtovat úrok z prodlení v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na daňovém dokladu.

3.5 V případě, že předepsané náklady jsou předmětem daně z přidané hodnoty, bude daň z přidané hodnoty připočtena ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.6 Na základě žádosti Uživatele může být daňový doklad vystaven k provedení platby třetí osobou.

3.7 Pokud je pro založení Podnikatele vyžadováno složení základního kapitálu, je Poskytovatel povinen držet veškeré prostředky složené Uživatelem na základní kapitál na zvláštním odděleném účtu.

3.8 Veškeré částky předpokládané pro založení Podnikatele se pokládají za uhrazené dnem jejich připsání na stanovený účet Poskytovatele.

4     Osobní údaje a obchodní sdělení

4.1 Uživatel souhlasí, aby Poskytovatel prováděl zpracování osobních údajů týkajících se Uživatele, Podnikatelů, společníků nebo členů orgánů Podnikatele nebo jiných osob zadaných v rámci registrace Podnikatele, a to zejména v rozsahu jména a příjmení nebo názvu osoby, akademického titulu, bydliště nebo sídla, rodného čísla, data narození nebo identifikačního čísla, telefonního čísla, elektronické adresy, předmětu podnikání a údajů zadaných v rámci registrace Podnikatele prostřednictvím Portálu. Poskytnutí osobních údajů je povinné v rozsahu označeném v rámci registračního formuláře (znak *).

4.2 Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky Poskytovatele v sídle Poskytovatele. Subjekty osobních údajů mají po dobu platnosti Smlouvy právo přístupu ke zpracovávaným osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vysvětlení týkající se zpracování osobních údajů, právo na odstranění závadného stavu v případě neoprávněného zpracování osobních údajů. Žádosti týkající se osobních údajů se podávají u Poskytovatele. Nevyhoví-li Poskytovatel žádosti, má subjekt údajů právo obrátit se se žádostí na Úřad pro ochranu osobních údajů. V případě vzniku škody postupuje subjekt údajů podle zákona č. 40/1964 Sb.

4.3 Poskytovatel je oprávněn užívat osobní údaje pro účely provedení úkonů směřujících k registraci Podnikatele a pro jiné účely stanovené těmito Obecnými podmínkami. Souhlas Uživatele se zpracováním údajů platí po celou dobu činnosti Poskytovatele.

4.4 Uživatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele prostředky elektronické komunikace.

4.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení se uděluje také ve prospěch třetích osob, které jsou oficiálními partnery Portálu a jsou uvedeni na Portálu a v Podmínkách jako partneři Portálu ke dni vzniku Smlouvy, a dále osobám, které jsou ve vztahu k těmto partnerům osobami ovládanými nebo ovládajícími nebo s nimi tvoří koncern.

4.6 Uživatel nebo jiná osoba dotčená ochranou osobních údajů podle těchto Podmínek jsou oprávněni odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo zasíláním obchodních sdělení výslovným, srozumitelným a určitým projevem vůle jakýmkoliv technických prostředkem umožňujícím zaznamenání takového projevu (např. písemným sdělením, elektronicky nebo telefonicky) na jakékoliv kontaktní spojení Poskytovatele nebo příslušného partnera Portálu. Kontaktní spojení Poskytovatele a partnerů Portálu jsou uvedena zejména na Portálu.

5     Ukončení Smlouvy

5.1 Smlouva se ruší v případě, že (i) Uživatel uvede nepravdivé nebo neúplné údaje týkající se Podnikatele nebo osob zúčastněných na Podnikateli a neprovede nápravu bezodkladně po výzvě Poskytovatele; nebo (ii) Uživatel oznámí Poskytovateli, že na další registraci Podnikatele netrvá; nebo (iii) Uživatel poruší podmínky registrace Podnikatele stanovené Smlouvou; nebo (iv) dojde k odvolání souhlasu poskytnutého podle článku 4 těchto Obecných podmínek. Poskytovatel nebo Uživatel jsou oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech, pro které je možné ukončit poskytování služeb podle zákona.

5.2 V případě zrušení Smlouvy vrátí Poskytovatel Uživateli peněžní prostředky uhrazené v souvislosti s registrací Podnikatele bez zbytečného odkladu. Poskytovatel má nárok na náhradu veškerých účelně vynaložených nákladů vzniklých do dne zrušení Smlouvy. Poskytovatel je oprávněn k úhradě těchto nákladů započíst prostředky složené Uživatelem na účet Poskytovatele.

6     Různé

6.1 Práva a povinnosti týkající se Uživatele podle těchto Obecných podmínek se přiměřeně vztahují i na jiné osoby zúčastněné na registraci Podnikatele, zejména Podnikatele, společníky nebo členy orgánů Podnikatele nebo jiné osoby zadané v rámci registrace Podnikatele. Uživatel provedením registrace potvrzuje, že seznámil dotčené osoby s těmito Obecnými podmínkami a tyto osoby s Obecnými podmínkami souhlasí.

6.2 Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit Obecné podmínky. Registrace Podnikatele zahájená přede dnem změny Obecných podmínek se dokončí za použití dosavadních podmínek.

6.3 Tyto Obecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2012.